[1]
Hoàng, T.N.L. , Trần, S.T. , Phan , T.T.G. , Đoàn , T.K.P. , Nguyễn, T.C. , Nguyễn, T.C. , Đoàn , T.T.H. , Trần, D.C. và Trần, D.C. 2023. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5306.