[1]
Huỳnh , G. , Lê, T.L. , Nguyễn, P.H.N. và Đặng , T.A. 2023. TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5320.