[1]
Nguyễn, V.B., Nguyễn, C.H. , Trần, T.T.T. , Trần, T.H. , Trần, T.N. Ánh . và Nguyễn, M.T. 2023. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5335.