[1]
Trần, A.T. , Trần, T.H., Nguyễn, T.H. , Lê, V.T. , Lê, T.K. và Phạm , Đức V. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5492.