[1]
Nguyễn, T.B.A. , Hà, M.T. , Nguyễn, N.P. , Nguyễn, T.H.T. , Ngô , T.L. và Nguyễn, L.B. 2023. TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5503.