[1]
Trần , T.M.L. , Trần, X.P. , Nguyễn, T.Q.H. , Trương , V.T. , Hòa , T.H.H. , Nguyễn, T.P.L. và Vũ , T.T.H. 2023. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5520.