[1]
Trần, P.N. , Trần, M.C. , Nguyễn, T.T.N. , Nông , T.T. và Nguyễn, V.S. 2023. TẮC RUỘT NON DO DÂY CHẰNG XUẤT PHÁT TỪ ĐỈNH TÚI THỪA MECKEL: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5558.