[1]
Trưởng, Q.S., Vũ, N.L., Dương, M.C. và Phạm, T.V.D. 2023. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6559.