[1]
Đặng, T.N., Bùi, T.N.H., Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, H. Đông, Nguyễn, T.T. và Hoàng, T.Y. 2023. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6571.