[1]
Trần, M.B., Hà, Q.H., Bùi, V.D., Nguyễn, T.L.G., Nguyễn, Q.Q., Hoàng, T.P.N. và Nguyễn, Đoàn D. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6572.