[1]
Phan, V.T.A., Phạm, H.P. và Nguyễn, H.L. 2023. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BN BỊ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TRÊN 45 TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6589.