[1]
Trương, N.K., Kim, N.K.V., Ngô, A.T. và Trần, T.K.N. 2023. NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6593.