[1]
Đặng, T.B., Thân, M.H., Nguyễn, H.T., Trần, N.N., Bùi, V.S., Nguyễn, K.T. và Đoàn, Q.H. 2023. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19). Tạp chí Y học Việt Nam. 530, 1 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6602.