[1]
Nguyễn , C.T. , Lê, Đình T. , Nguyễn , B.H.P. , Trần , X.T. , Nguyễn , M.T. và Nguyễn , V.P. 2023. BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7119.