[1]
Nguyễn , T.Q. , Lê, T.T.H., Vũ , T.C. và Nguyễn , V.T. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7147.