[1]
Nguyễn , T.T. , Vũ , N.H. , Nguyễn , Q.H. , Mạc , Đăng T. , Nguyễn , N.N. , Trần , M.H. và Nguyễn , T.Q. 2023. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7169.