[1]
Trần , T.A. , Trần, K.T., Phùng, Q.D. , Nguyễn , T.P. và Trần , H.A. 2023. CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 531, 2 (tháng 11 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7176.