[1]
Ngô, T.A., Nguyễn, Q.H., Đào, H.H., Nguyễn, T. Đông, Trần, Q.T., Hoàng, A.T., Hà, H.N., Đặng, C.H. và Hà, Đức L. 2024. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8471.