[1]
Nhuien, V.K., Mai, Q.T. và Nguyễn, V.H. 2024. LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8490.