[1]
Trần, M.B.L., Đỗ, Đăng K., Lương, V.T. và Trần, T.V. 2024. VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8500.