[1]
Phan, H.G., Vũ, Đức T., Vũ, Đăng L., Trương, H. Đức và Trịnh, Đình H. 2024. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam. 535, 2 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8501.