[1]
Nguyễn , T.T. , Nguyễn , C.T. , Nguyễn , Đình Q. và Bùi , T.H.G. 2024. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ. Tạp chí Y học Việt Nam. 536, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8892.