[1]
Trần , B.T. và Phùng, N.T.N. 2024. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam. 536, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8919.