[1]
Cung, H.S., Trần, T.H.L., Trần, V.H. và Lý, M. Đức 2024. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9193.