[1]
Hồng, T.X.L., Trần, Đỗ H., Trần, P.T., Trịnh , T.H.C., Phạm, T.N.N., Nguyễn, T.C.H., Nguyễn, T.T., Lê, T.M.T., Nguyễn, D.H. và Lê, T.T.A. 2024. MỐI LIÊN QUAN KIỂU GEN METALLO-β-LACTAMASE NDM, IMP, VIM VỚI ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM Ở MỘT SỐ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9207.