[1]
Nguyễn, T.H., Nguyễn, T.S. và Đào, V.L. 2024. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ U DƯỚI NIÊM MẠC DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9214.