[1]
Phạm, T.A., Trương, M.C. và Trịnh , H.P. 2024. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam. 537, 2 (tháng 4 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9231.