[1]
Nguyễn, Q.T., Nguyễn, T.H.P., Mai, T.T., Mai, H.N. và Thái, K.M. 2024. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9585.