[1]
Nguyễn, M.N., Đỗ, T.A., Nguyễn, V.T., Nguyễn, M.H., Đinh, T.T.H. và Hoàng, V.T. 2024. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9603.