[1]
Nguyễn, Q.T., Nguyễn, K.H., Tôn, T.V. và Vũ, T.T. 2024. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y học Việt Nam. 538, 3 (tháng 5 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9613.