[1]
Nguyễn, T.T.H., Vũ, T.Q.A., Phạm, T.V. và Dương, D.H. 2024. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9807.