[1]
Lê, T.T.H., Nguyễn, Đức A., Trương, T.T.D., Phạm, M.H., Hoàng, T.L.C. và Nguyễn, N.A. 2024. THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9811.