[1]
Lê, T. Đường, Ngô, Q.D., Nguyễn, D.T., Ngô, X.Q. và Lê, V.Q. 2024. U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9821.