[1]
Trần, L.M.T., Trần, N.T.M., Nguyễn, B.T.T. và Huỳnh, H.T.H. 2024. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9827.