[1]
Nguyễn, H.V., Trần, T.L., Phạm, P.T. và Lê, H.L.H. 2024. ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9831.