[1]
Vũ, Đức B., Lê, H.L.H., Tạ, T. Đạt, Trần, T.N., Trần, T.L., Nguyễn, T.O. và Nguyễn, H.V. 2024. KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 2 (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9833.