[1]
Lê, V.M., Trác, M.H. và Lý, N.T. 2024. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC VIÊM TỦY CẮT NGANG. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 1B (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9897.