[1]
Nguyễn, T.V., Nguyễn, T.T.H. và Cao, V.H. 2024. VIÊM NÃO TỦY RẢI RÁC CẤP Ở TRẺ EM: TÌNH TRẠNG TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 1B (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9919.