[1]
Nguyễn, M.P., Võ , V.T., Lê, H.M., Lê, V.M. và Trần, T.H. 2024. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2023-2024. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 1B (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9937.