[1]
Nguyễn, T.S. và Đoàn, T.T.T. 2024. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam. 539, 1B (tháng 6 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9943.