(1)
Quang Vĩnh, N. .; Bá Nhất, P. .; Đức Sơn, N. .; Thu Hà, N. . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. VMJ 2021, 505.