(1)
Nguyễn, V. H.; Phạm, Q. H.; Nguyễn, B. N.; Vũ, H. T. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI. VMJ 2024, 540.