(1)
Vũ, T. T.; Lê, T. K.; Nguyễn, T. V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI. VMJ 2024, 540.