(1)
Lê, Đức M.; Nguyễn, T. K.; Nguyễn, T. B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D. VMJ 2024, 540.