(1)
Nguyễn, T. L.; Bùi, T. C.; Mai, T. K.; Cao, V. T.; Nguyễn, T. M.; Nguyễn, H. Y.; Phạm, V. T. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ. VMJ 2024, 540.