(1)
Phạm, N. T.; Đỗ, Đức T. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 540.