(1)
Nguyễn, V. A.; Nguyễn, T. H.; Nguyễn, H. V.; Lê, H. L. H. THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG AEROMONAS SPP. PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023. VMJ 2024, 540.