(1)
Mạc, T. T.; Vũ, A. T.; Ngô, G. K.; Nguyễn, V. M. PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỠ MẠN TÍNH PHỐI HỢP RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH CHỦ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. VMJ 2024, 540.