(1)
Đỗ, T. O.; Nguyễn, L. H.; Phạm, T. H.; Đỗ, B. H. ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN BẰNG BỘ CÂU HỎI COMQ-12 PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT. VMJ 2024, 540.