(1)
Nguyễn, T. N. T.; Phạm, N. H.; Nguyễn, T. H. ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25. VMJ 2024, 540.